CiobanuPsalter.png
Psaltirea Slavo-Română “Ciobanu” , f. 2v, secolul 16, (Rom. Ms. nr. 3465, Biblioteca Academiei Române)

O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea.
Corpus aliniat și studii comparative

Proiect de cercetare: roPSALT

Data începerii: 4 ianuarie 2021 | Data finalizării: 31 decembrie 2023

Finanțator PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939 | UEFISCDI

Contractor
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași | UAIC
Institutul de Cercetări Interdisciplinare
Departamentul de Științe Socio-Umane 

Domeniu
Philology and palaeography | Computer science
Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage

Rezumat

Psaltirile din secolul al XVI-lea sunt printre primele texte scrise în limba română. Există încă dezbateri în ceea ce privește inițiativa care a stat la baza traducerii lor (ortodoxă, catolică, husită, reformată). Este însă unanim acceptat faptul că traducerea primară, efectuată după o sursă slavonă neidentificată, la începutul secolului al XVI-lea sau chiar în a doua jumătate a secolului anterior, a fost supusă unor revizii repetate și a dat naștere unor versiuni diferite, dintre care s-au păstrat până astăzi, din secolul al XVI-lea, patru texte manuscrise și trei tipărite. Dificultatea stabilirii sursei slavone vine din faptul că însăși tradiția textuală a Psaltirii slavone este ea însăși complicată și parțial clarificată. Au fost avansate, de asemenea, și ipoteze privind traducerea după o sursă latină sau chiar maghiară, ultima nedemonstrată. În ciuda studierii îndelungate a acestor psaltiri, aspecte precum practicile de traducere, sursele traducerii, filiația versiunilor și receptarea lor nu au fost pe deplin clarificate. Principalele motive sunt: lipsa unui instrument care să faciliteze comparația integrală a textelor din punct de vedere biblico-filologic, traductologic și lingvistic, cunoștințele insuficiente despre tradiția textuală a Psaltirii slavone și lipsa edițiilor în cazul unora dintre texte.

Alcătuind un corpus aliniat și adnotat al psaltirilor românești din secolul al XVI-lea și studiindu-le comparativ, roPSALT își propune reexaminarea lor, concentrându-se mai ales asupra practicilor de traducere, a relațiilor dintre textele românești și a acestora cu sursele.

Aspecte de cercetat

Care sunt sursele psaltirilor românești din secolul al XVI-lea? 

Care sunt relațiile acestora cu sursele?

Informații suplimentare:

 1. The Sources of the Oldest Romanian Versions of the Psalter;
 2. The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms, pp. 120–125.

SlaRoPsalter.png
Psaltirea slavo-română de la Voroneț, f. 26r, secolul 16, (Rom. Ms. nr. 693, Biblioteca Academiei Române)

Obiective

Obiectiv 1 (anul I):Crearea unei baze de date open-access și a interfeței de acces

În prima fază va fi alcătuită baza de date a proiectului, care va conține corpusul de texte (românești, transcrise din alfabet chirilic în alfabet latin și însoțite de note filologice; sursele în slavonă și latină, culese în format editabil), adnotate și aliniate la nivel de verset și cuvânt. Rezultate: a) corpusul adnotat și aliniat, necesar pentru studiul textelor, care va fi disponibil open-access la finalul proiectului; b) 2 participări la manifestări științifice internaționale.

Obiectiv 2 (anii I-III): Reevaluarea ipotezelor privind sursele și filiația textelor românești. Studii comparative (I)

Textele vor fi studiate comparativ, din perspectivă lingvistică și traductologică, pornind de la ipotezele privind sursele lor (slavonă, latină, maghiară) și de la noile date despre tradiția textuală a Psaltirii slavone. Rezultate: a) 3 articole acceptate spre publicare în străinătate; b) organizarea unui workshop; c) 2 participări la manifestări științifice internaționale;

Obiectiv 3 (anul III): Reevaluarea ipotezelor privind sursele și filiația textelor românești. Studii comparative (II)

Principalele rezultate: 1. publicarea unei ediții filologice; 2. un volum tematic propus spre publicare în străinătate; 3. articole.

Echipă

Dr. Ana-Maria GÎNSAC (anamaria.gansac@gmail.com)
Dr. Mădălina-Andreea UNGUREANU
Dr. Iosif CAMARĂ
Lector dr. Alex MORUZ
Dr. Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU
Prof. dr. Marina VRACIU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Dr. Gabriela HAJA (Institutul de FIlologie Română “A. Philippide”, Iași)

Dr. Vladimir AGRIGOROAEI (CÉSCM Poitiers – CNRS)
Dr. Ágnes KORONDI (Hungarian Academy of Sciences, Budapest)
Drd. Constanța BURLACU (University of Oxford)

Evenimente științifice

 1. Vernacular Bible(s): From Manuscript to the Digital Edition, International workshop, Prague – Iași, September 9, 2021.
 2. Les automatismes de traduction dans l’édition des textes sacrés, International workshop, Poitiers, November 4–5, 2021.
 3. Antichitatea şi moştenirea ei spirituală [Antiquity and its Spiritual Heritage], Symposium, Iași, November 13, 2021.

Rezultate

2021

Raport științific

Corpus

Publicații

 1. Iosif Camară, Cele mai vechi Psaltiri româneşti şi redacţiile Psaltirii slavone, in Caietele Sextil Puşcariu. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, V, 2021, p. 69–78.
 2. Mădălina Ungureanu, Ioan Mihai Felea, Creative calques in the early Romanian translations of the Psalter. Translatological and philological approaches, in Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols (sub tipar).
 3. Iosif Camară, New information on the Slavonic Sources of the oldest Romanian Psalters, in „Palaeobulgarica” XLVI, 2022, nr. 1, p. 77-90. 
 4. Claudia Tărnăuceanu, Ana-Maria Gînsac, Cosmin Popa-Gorjanu, Colloquial calque translations, novice blunders, and grammaticalization clusters in a Latin complaint of the Romanian knezes from the Remete estate, c. 1360-1380 [viitorul perifrastic în Psaltiri], in Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols (sub tipar).

Conferințe

 1. Ana-Maria Gînsac, Les noms propres dans les premiers psautiers roumains et le problème des sourcesLes automatismes de traduction dans l’édition des textes sacrés, International Workshop, Poitiers, November 4–5.
 2. Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Alex Moruz, The Sixteenth-Century (Slavonic-) Romanian Psalters Digital Corpus: Challenges, Solutions Vernacular Bible(s): From Manuscript to the Digital Edition, International Workshop, Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences in Prague (DiaBible) & “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (roPsalt), Praga-Iași, September 9 (online).
 3. Iosif Camară, Straturi redacţionale în Psaltirea “Hurmuzaki” [Redactional Layers in “Hurmuzaki” Psalter] – International Conference “Zilele Sextil Puşcariu”, 5th edition, “Sextil Pușcariu” Institute of Linguistics and Literary Theory, Romanian Academy, Cluj-Napoca, September 9–10 (online).
 4. Iosif Camară, În căutarea surselor Psaltirilor rotacizante. Cercetări în biblioteci din Bulgaria, Serbia şi Muntele AthosSimpozionul Internaţional “Slavistica românească şi dialogul culturilor”, 9th edition, University of Bucharest - Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Asociaţia Slaviştilor din România, October 22–23 (online).
 5. Ana-Maria Gînsac, Iosif Camară, O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative (roPSALT): prezentarea proiectului – Romanian Academic Lexicography. The Challenges of Digitization, International Colloquium, 10th edition, Institute of Romanian Philology “A. Philippide”, Romanian Academy, Iaşi, May 27–28 (online).
 6. Iosif Camară, Descendenţii lat. *poenitare în cele mai vechi versiuni româneşti ale Psaltirii şi Apostolului [Descendants of Lat. *poenitare in the Oldest Romanian Versions of the Psalter and Apostle] – Simpozionul Internaţional “Provocări trecute şi prezente în evoluţia limbii, literaturii şi culturii române”, 20th edition, Institute of Romanian Philology “A. Philippide”, Romanian Academy, September 22–24 (online).
 7. Iosif Camară, Rom. lângoare (< lat. languorem) în cele mai vechi texte românești [Rom. lângoare (< Lat. languorem) in Oldest Romanian Texts] – Simpozionul „Antichitatea şi moştenirea ei spirituală”, 17th edition, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Classical Philology, November 12–13 (online).
Etichete:
Creat de Alex Moruz la 2021/06/09 00:23
Tradus ca ro_RO de Alex Moruz la 2022/02/03 09:48