CiobanuPsalter.png
Psaltirea “Ciobanu” (slavo-română), secolul al XVI-lea, Ms. rom. 3465, Biblioteca Academiei Române,  f. 2v.

O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea.
Corpus aliniat și studii comparative

Proiect de cercetare: roPSALT

Data începerii: 4 ianuarie 2021 | Data finalizării: 31 decembrie 2023

Finanțator PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939 | UEFISCDI

Contractor
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași | UAIC
Institutul de Cercetări Interdisciplinare
Departamentul de Științe Socio-Umane 

Domeniu
Philology and palaeography | Computer science
Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage

Rezumat

Psaltirile din secolul al XVI-lea sunt printre primele texte scrise în limba română. Există încă dezbateri în ceea ce privește inițiativa care a stat la baza traducerii lor (ortodoxă, catolică, husită, reformată). Este însă unanim acceptat faptul că traducerea primară, efectuată după o sursă slavonă neidentificată, la începutul secolului al XVI-lea sau chiar în a doua jumătate a secolului anterior, a fost supusă unor revizii repetate și a dat naștere unor versiuni diferite, dintre care s-au păstrat până astăzi, din secolul al XVI-lea, patru texte manuscrise și trei tipărite. Dificultatea stabilirii sursei slavone vine din faptul că însăși tradiția textuală a Psaltirii slavone este ea însăși complicată și parțial clarificată. Au fost avansate, de asemenea, și ipoteze privind traducerea după o sursă latină sau chiar maghiară, ultima nedemonstrată. În ciuda studierii îndelungate a acestor psaltiri, aspecte precum practicile de traducere, sursele traducerii, filiația versiunilor și receptarea lor nu au fost pe deplin clarificate. Principalele motive sunt: lipsa unui instrument care să faciliteze comparația integrală a textelor din punct de vedere biblico-filologic, traductologic și lingvistic, cunoștințele insuficiente despre tradiția textuală a Psaltirii slavone și lipsa edițiilor în cazul unora dintre texte.

Alcătuind un corpus aliniat și adnotat al psaltirilor românești din secolul al XVI-lea și studiindu-le comparativ, roPSALT își propune reexaminarea lor, concentrându-se mai ales asupra practicilor de traducere, a relațiilor dintre textele românești și a acestora cu sursele.

Psaltiri (slavo-)române (secolul al XVI-lea)

Tipărite

CP = Coresi, <Romanian Psalter>, Brașov, 1570 (CRV-16, Romanian Academy Library, Bucharest).

CP1 = Coresi, <Slavonic-Romanian Psalter>, Brașov, 1577 (CRV-19, Romanian Academy Library, Bucharest).

CP1a = Coresi, <Slavonic-Romanian Psalter>, Brașov, 1577 (CRV-78, Romanian Academy Library, Bucharest).

CP2 = <Șerban> Coresi, <Slavonic-Romanian Psalter>, <Brașov>, 1589 (CRV-19A, Romanian Academy Library, Bucharest).

Manuscrise

PC = <“Ciobanu” Slavonic-Romanian Psalter>, c. 1573-1585 (ms. Rom. 3465, Romanian Academy Library, Bucharest).

PH = <“Hurmuzaki” Psalter>, beginning of the 16th century (ms. Rom. 3077, Romanian Academy Library, Bucharest).

PS = <Scheian Psalter>, c. 1573-1578 (ms. Rom. 449, Romanian Academy Library, Bucharest).

PV = <Slavonic-Romanian Psalter from Voroneț>, c. 1551-1558 (ms. Rom. 693, Romanian Academy Library, Bucharest).

1701879137852-915.png

@Psaltirile românești din secolul al XVI-lea aliniate la nivel de verset. Interfață de adnotare XML.

Obiective

Obiectiv 1 (anul I):Crearea unei baze de date open-access și a interfeței de acces

În prima fază va fi alcătuită baza de date a proiectului, care va conține corpusul de texte (românești, transcrise din alfabet chirilic în alfabet latin și însoțite de note filologice; sursele în slavonă și latină, culese în format editabil), adnotate și aliniate la nivel de verset și cuvânt. Rezultate: a) corpusul adnotat și aliniat, necesar pentru studiul textelor, care va fi disponibil open-access la finalul proiectului; b) 2 participări la manifestări științifice internaționale.

Obiectiv 2 (anii I-III): Reevaluarea ipotezelor privind sursele și filiația textelor românești. Studii comparative (I)

Textele vor fi studiate comparativ, din perspectivă lingvistică și traductologică, pornind de la ipotezele privind sursele lor (slavonă, latină, maghiară) și de la noile date despre tradiția textuală a Psaltirii slavone. Rezultate: a) 3 articole acceptate spre publicare în străinătate; b) organizarea unui workshop; c) 2 participări la manifestări științifice internaționale;

Obiectiv 3 (anul III): Reevaluarea ipotezelor privind sursele și filiația textelor românești. Studii comparative (II)

Principalele rezultate: 1. publicarea unei ediții filologice; 2. articole; 3. un volum tematic propus spre publicare în străinătate

Echipă

 • Dr. Ana-Maria GÎNSAC (anamaria.ginsac@uaic.ro)
 • Dr. Mădălina-Andreea UNGUREANU
 • Dr. Iosif CAMARĂ
 • Lect. dr. Alex MORUZ
 • Dr. Gabriela HAJA
 • Conf. dr. Marina VRACIU
 • Dr. Ana DUMITRAN
 • Dr. Ágnes KORONDI
 • Dr. Ion-Mihai FELEA
 • Dr. Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU

Colaboratori

 • Dr. Vladimir AGRIGOROAEI (University of Poitiers - CÉSCM)
 • Dr. Constanța BURLACU (University of Oxford)
 • Dr. Dinu MOSCAL (Academia Română, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași)

Ateliere de lucru și conferințe

 1. Les méthodes d’édition des trois psautiers métriques étudiés par le projet ANR PSalteRATIO dans le paysage ecdotique contemporain , Joint meeting of roPsalt and PsALTEratio projects, Iași, January 12, 2023.
 2. Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, NetworksInternational conference (poster), Verona, June 9-11, 2022.
 3. Vernacular Bible(s): From Manuscript to the Digital Edition, International workshop, Prague – Iași, September 9, 2021.
 4. Les automatismes de traduction dans l’édition des textes sacrés, International workshop, Poitiers, November 4–5, 2021.
 5. Antichitatea şi moştenirea ei spirituală [Antiquity and its Spiritual Heritage], Symposium, Iași, November 13, 2021.

Rezultate

În cadrul proiectului roPsalt au fost obținute următoarele rezultate: 1 ediție filologică, corpusul electronic adnotat și aliniat la nivel de verset al Psaltirilor românești din secolul al XVI-lea, 16 articole științifice (9 în străinătate și 7 în țară), 1 volum propus spre publicare în străinătate, 27 de comunicări științifice în țară și în străinătate, 5 manifestări științifice organizate. Articolele științifice au fost publicate în țară, în reviste editate de institutele Academiei Române („Limba română”, „Dacoromania”), și preponderent în străinătate.

(1) Studiul textelor. Volumul Monumenta linguae Dacoromanorum. Psaltirea Voronețeană – Psaltirea „Ciobanu”. Texte, studii, indice de cuvinte (Ana-Maria Gînsac, Constanța Burlacu, Iosif Camară, Ion-Mihai Felea, Dinu Moscal, Mădălina Ungureanu), editat în seria „Monumenta linguae Dacoromanorum” (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), pune la dispoziția cititorilor două dintre copiile manuscrise ale celui mai vechi text românesc, Psaltirea. Este vorba despre manuscrisele slavo-române cunoscute sub numele de Psaltirea Voronețeană (ms. 693 BAR) și Psaltirea „Ciobanu” (ms. 3465 BAR), ambele datând din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Textul românesc este prezentat în transcriere fonetic-interpretativă, iar cel slavon în ediție semi-diplomatică. Volumul urmează structura generală a seriei „Monumenta linguae Dacoromanorum”: I. Notă asupra ediției (pentru textul românesc și cel slavon), II. Texte (românesc și slavon), III. Note filologice și comentarii, IV. Studii, V. Indice de cuvinte. Capitolul de studii prezintă principalele rezultate privind relația textului românesc cu sursele slavone (posibile prin accesarea fondurilor de manuscrise slavone din arhive și biblioteci din străinătate – Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Tesalonic, UK). Studiul Les ainsi nommées « reliques » lexicales d’origine latine des psautiers roumains du XVIe siècle, publicat de cea mai veche revistă de filologie romanică, „Zeitschrift für romanische Philologie” (139/4), soluționează problema utilizării unei surse latine în traducerea și/ sau transmiterea textului românesc al Psaltirii în secolul al XVI-lea. Studiile publicate în cadrul volumului Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period (Turnhout, Brepols, 2023) examinează diverse aspecte ale procesului de traducere și revizie a textului românesc al Psaltirii în secolul al XVI-lea și receptarea lui în secolul al XVII-lea. (2) Construirea de resurse elecronice pentru limba română: corpusul electronic adnotat și aliniat la verset al textelor și antrenarea parser-ului de analiză morfologică pentru limba română din secolul al XVI-lea. (3) Prin intermediul proiectului a fost valorificată și extinsă rețeaua de colaborare cu cercetători în domeniul studiilor textelor vernaculare ale Bibliei din Franța, Germania, UK, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, împreună cu care a fost propus un proiect ERC-SyG-2023.

2023

Corpus

Raport științific

Publicații

 1. Monumenta linguae Dacoromanorum. Psaltirea Voronețeană – Psaltirea „Ciobanu”. Texte, studii, indice de cuvinte, Ana-Maria Gînsac, Constanța Burlacu, Iosif Camară, Ion-Mihai Felea, Dinu Moscal, Mădălina Ungureanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, ISBN volum: 978-606-714-829-9 (sub tipar). – Link.
 2. Ana-Maria Gînsac, Dinu Moscal, Les ainsi nommées « reliques » lexicales d’origine latine des psautiers roumains du XVIe siècle, în „Zeitschrift für romanische Philologie” 139/4, 2023, p. 1220-1250 (Web of Science – AHCI). – Link.
 3. Ion-Mihai Felea, Translating the Slavonic Present Participles in the Early Romanian Psalters (16th Century), în „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 13, p. 100–140 (Web of Science – ESCI). – Link.
 4. Iosif Camară, Izvodul bilingv al Psaltirii Hurmuzaki, în „Limba română (Omagiu dlui prof. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, la 75 de ani)” 71/1–2 , 2022, p. 39-54. – Link.
 5. Ágnes Korondi, Psalm quotations in the Old Hungarian versions of a Latin prayer and the issue of automatisms in translation, în "Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period”, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023. – Link.
 6. Ana-Maria Gînsac, Dinu Moscal, Psaltirea Scheiană și ipoteza unei surse latine. Probleme de metodă, în „Dacoromania” 28/1, 2023, p. 56–68 (Web of Science – ESCI). – Link.
 7. Ana Dumitran, The Context of the First Romanian Translations Revisited, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica” 26, 2022, p. 125–166. – Link.
 8. Claudia Tărnăuceanu, Ana-Maria Gînsac, Strategii de traducere în cartea Psalmilor din Vulgata de la Blaj (1760-1761), în „Classica et Christiana” (Actele Conferinței „Receptarea Romei si a Imperiului roman în cultura română modernă”,  Iași, 16-18 noiembrie 2023), 2024. 

Conferințe în străinătate

 1. Ana-Maria Gînsac, Language alternation in the 16th century Slavonic Romanian texts: Editorial challenges and functions, International Conference “Exotic Ecdotics and Semiotics The Purpose and Usefulness of Textual Criticism for Hardly Editable Manuscripts”, Poitiers, 8-10 iunie 2023. – Link.
 2. Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Lexical Variation in the First Romanian Versions of the Psalter (16th Century), 13th International Conference for Historical Lexicography and Lexicology “More than Words: Lexical Variation and Change across Cultures, Time, and Space”, Salerno, 27-29 septembrie 2023. – Link.
 3. Ion-Mihai Felea, Neither normalized, nor diplomatic: Editing the Slavonic text from the early bilingual Romanian Psalters, International Conference “Exotic Ecdotics and Semiotics The Purpose and Usefulness of Textual Criticism for Hardly Editable Manuscripts”, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers, 8-10 iunie 2023. – Link.
 4. Ion-Mihai Felea, Mădălina Ungureanu, The Cyrillic Writing of the Early Romanian Psalters: Slavonic-Romanian Interferences, Scientific Conference “Cyrillo-Methodian Legacy in International Scholarship and Cultural Memory”, Sofia, 22-24 mai 2023. – Link.
 5. Alex Moruz, Ana-Maria Gînsac, A Digital Corpus of Romanian Psalters from the 16th Century: Tools and Processing Pipelines, Prague Medieval DH Storming, Universitatea din Praga, 23-24 februarie 2023. – Link.
 6. Alex Moruz, Ana-Maria Gînsac, Revising Old Texts in XML Using the Oxygen Editor, Prague Medieval DH Storming, Universitatea din Praga, 23-24 februarie 2023. – Link..
 7. Ion-Mihai Felea, A Digital Corpus of Romanian Psalters from the 16th Century: Aim, Tools and Challenges, Academia de Științe a Cehiei, Departamentul de Studii Bizantine și Slavone (DSBS), Praga, 12 aprilie 2023. – Link.

Conferințe în țară

 1. Ana-Maria Gînsac, Claudia-Dorina Tărnăuceanu, Strategii de traducere în cartea Psalmilor din Vulgata de la Blaj (1760-1761), Conferința „Receptarea Romei si a Imperiului roman în cultura română modernă”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 16-18 noiembrie 2023. – Link.
 2. Ana-Maria Gînsac, Dinu Moscal, Termenii de origine latină din psaltirile rotacizante și corespondenții lor din versiunile latină și slavonă: analiză comparativă, Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a VI-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14-15 septembrie 2023. – Link.
 3. Iosif Camară, Transmiterea textului Psaltirii la începuturile scrisului în limba română: diortosirile traducerii primitive, Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a VI-a, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 14-15 septembrie 2023. – Link.
 4. Ion-Mihai Felea, Lecţiuni atipice în textul slavon al psaltirilor slavo-române din secolul al XVI-lea, Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediția a XII-a, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 18-20 mai 2023. – Link.
 5. Marina Vraciu, Iosif Camară, Circulația Psaltirii comentate slavone la români, Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor”, ediția a XI-a, Universitatea din București, 3-4 noiembrie 2023. – Link.

Conferințe organizate

 1. International Conference Exotic Ecdotics and Semiotics The Purpose and Usefulness of Textual Criticism for Hardly Editable Manuscripts, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers, 8-10 iunie 2023 (co-organizare).

2022

Publicații

 1. Ana-Maria Gînsac, When philology has the upper hand: ‘Culture-specific items’ and their translation in 16th century Romanian Psalters as proof of a prototype text, in "Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period”, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023, p. 271–274. Link.
 2. Ana-Maria Gînsac, Gr. ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων în vechile versiuni românești ale Psaltirii, in "Philologica Jassyensia”, XVIII, nr. 2, 2022, p. 75–82.
 3. Ana-Maria Gînsac, Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The recurrence of the 16th century Romanian Psalters vocabulary in the 17th century lexicons based on automatic corpora comparison, in „Proceedings of the 17th International Conference "Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing. Chișinău, 10–12 November 2022”, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022. – Link.
 4. Iosif Camară, New information on the Slavonic sources of the oldest Romanian Psalters, in "Palaeobulgarica” XLVI, 2022, nr. 1, p. 81–94.
 5. Mădălina Ungureanu, Mihai Felea, Who is hiding the face of God? The translation choices for the Church Slavonic dative absolute in early Romanian Psalters, in "Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period”, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023, 99–92. – Link.
 6. Vladimir Agrigoroaei, Agnes Korondi, Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu et al., A pan-European translation cluster: Synonymic variations in the vernacular translation choices for τυμπανιστριαί/ tympanistriae (Ps 67:26), in "Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period”, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023, p. 296–304. – Link.
 7. Ana Dumitran, Despre metodologia primelor traduceri românești: privire retrospectivă prin prisma experienței traducătorilor Psaltirii bălgrădene din 1651, in „Apulum. Seria Historia et Patrimonium. Supplementum”, LX, 2023, p. 1-18. ― CEEOL.

Conferințe în străinătate

 1. Ana-Maria Gînsac, Culture-specific items (realia) and their translation in the Old Romanian psalters of the 16th century, Conferința internațională Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona, June 9–11.
 2. Ana-Maria Gînsac, Dinu Moscal, Les ainsi-nommées « reliques » lexicaux latines des psautiers roumains de XVIe siècle, XXX Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (XXX CILPR), Universidad de la Laguna, San Cristobal, July 4–9.
 3. Agnes Korondi, Powerful Verses: Psalm Quotations in Old Hungarian Prayers, Conferința internațională Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona, June 9–11.
 4. Mădălina Ungureanu, Formal Slavonisms in the 16th century in the Romanian “Ciobanu” Psalter, Conferința internațională Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona, June 9–11.
 5. Iosif Camară, Marina Vraciu, Between Letter and Spirit: The Slavonic Models of the Oldest Romanian Psalters, Society of Biblical Literature International Meeting, University of Salzburg, July 17–21. 
 6. Marina Vraciu, Iosif Camară, Translation as commentary: The case of the oldest Romanian Psalters, Oxford Medieval Commentary Network Second Conference, University of Oxford, September 29.

Conferințe în țară

 1. Ana-Maria Gînsac, Pasajul ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων în vechile traduceri româneşti ale Psaltirii, Simpozionul Internațional"Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, 11th edition, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, June 16–18.
 2. Ana-Maria Gînsac, Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The recurrence of the 16th century Romanian Psalters vocabulary in the 17th century lexicons based on automatic corpora comparison, ConsILR-2022, Academy of Sciences of Moldova, Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, Chișinău, November 10–12.
 3. Ana-Maria Gînsac, Editarea comparativă a Psaltirilor românești din secolul al XVI-lea, Workshop – Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Academia Română – Filiala Iași, November 24–25.
 4. Ágnes Korondi, Surse maghiare prezumate ale traducerii Psaltirii în limba română (secolul al XVI-lea): funcţii şi forme în schimbare, Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, 11th edition, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” din Iași, June 16–18.
 5. Iosif Camară, Ce ştim azi despre sursele Psaltirilor rotacizante?, Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, 11th edition, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, June 16–18.
 6. Iosif Camară, Izvorul bilingv al Psaltirii "Hurmuzaki", Al Optulea Simpozion Internațional de Lingvistică, Institutul de Lingvistică al Academiei Române "Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, București, 29-30 September.
 7. Mădălina Ungureanu, Ediția critică a Psaltirii Scheiene (I.-A. Candrea, 1916): utilitate și limite, Workshop – Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Academia Română – Filiala Iași (Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"), November 24–25.
 8. Mihai Felea, Observații privind editarea textului slavonesc din Psaltirea slavo-română de la 1577, Workshop – Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Academia Română – Filiala Iași (Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"), November 24–25. 
 9. Ana Dumitran, Metodologia   traducerii:   privire   retrospectivă   dinspre   paradigma   Psaltirii românești din 1651 spre laboratorul traducătorilor din secolul al XVI-lea, Conferința națională "Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XVI-a, Universitatea "1 Decembrie 1918”, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, June 23–24.

Conferințe organizate

 1. Workshop Editarea vechilor traduceri biblice, între tradiție și inovație [Editing the Oldest Translations of the Bible, between Tradition and Innovation], in Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Romanian Academy – Branch Iași (“A. Philippide” Institute of Romanian Philology, "A. D. Xenopol” Institute of History), "Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, November 24–25.
 2. International conference Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona (poster), June 9–11 (co-organizer).

2021

Scientific Report

Publicații

 1. Iosif Camară, Cele mai vechi Psaltiri româneşti şi redacţiile Psaltirii slavone [The oldest Romanian Psalters and the redactions of the Old Church Slavonic Psalters], in Caietele Sextil Puşcariu. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, V, 2021, p. 69–78.
 2. Mădălina Ungureanu, Ion-Mihai Felea, Creative calques in the early Romanian translations of the Psalter. Translatological and philological approaches, in Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023, p. 239–243. – Link.
 3. Claudia Tărnăuceanu, Ana-Maria Gînsac, Cosmin Popa-Gorjanu, Colloquial calque translations, novice blunders, and grammaticalization clusters in a Latin complaint of the Romanian knezes from the Remete estate, c. 1360-1380 [viitorul perifrastic în Psaltiri], in Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023, p. 43–51. – Link.

Conferințe

 1. Ana-Maria Gînsac, Les noms propres dans les premiers psautiers roumains et le problème des sourcesLes automatismes de traduction dans l’édition des textes sacrés, International Workshop, Poitiers, November 4–5.
 2. Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Alex Moruz, The Sixteenth-Century (Slavonic-) Romanian Psalters Digital Corpus: Challenges, Solutions Vernacular Bible(s): From Manuscript to the Digital Edition, International Workshop, Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences in Prague (DiaBible) & “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (roPsalt), Praga-Iași, September 9 (online).
 3. Iosif Camară, Straturi redacţionale în Psaltirea “Hurmuzaki” [Redactional Layers in “Hurmuzaki” Psalter] – International Conference “Zilele Sextil Puşcariu”, 5th edition, “Sextil Pușcariu” Institute of Linguistics and Literary Theory, Romanian Academy, Cluj-Napoca, September 9–10 (online).
 4. Iosif Camară, În căutarea surselor Psaltirilor rotacizante. Cercetări în biblioteci din Bulgaria, Serbia şi Muntele AthosSimpozionul Internaţional “Slavistica românească şi dialogul culturilor”, 9th edition, University of Bucharest - Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Asociaţia Slaviştilor din România, October 22–23 (online).
 5. Ana-Maria Gînsac, Iosif Camară, O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative (roPSALT): prezentarea proiectului – Romanian Academic Lexicography. The Challenges of Digitization, International Colloquium, 10th edition, Institute of Romanian Philology “A. Philippide”, Romanian Academy, Iaşi, May 27–28 (online).
 6. Iosif Camară, Descendenţii lat. *poenitare în cele mai vechi versiuni româneşti ale Psaltirii şi Apostolului [Descendants of Lat. *poenitare in the Oldest Romanian Versions of the Psalter and Apostle] – Simpozionul Internaţional “Provocări trecute şi prezente în evoluţia limbii, literaturii şi culturii române”, 20th edition, Institute of Romanian Philology “A. Philippide”, Romanian Academy, September 22–24 (online).
 7. Iosif Camară, Rom. lângoare (< lat. languorem) în cele mai vechi texte românești [Rom. lângoare (< Lat. languorem) in Oldest Romanian Texts] – Simpozionul „Antichitatea şi moştenirea ei spirituală”, 17th edition, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Classical Philology, November 12–13 (online).
Etichete:
Creat de Alex Moruz la 2021/06/09 00:23
Tradus ca ro_RO de Alex Moruz la 2022/02/03 09:48